ชำระแบบ ผ่อนเงินสด “ผ่านบัตรประชาชน”

1089 จำนวนผู้เข้าชม  |  วิธีชำระเบี้ยประกัน

ชำระแบบ ผ่อนเงินสด “ผ่านบัตรประชาชน”

การผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย ( แบบเงินสด )

 ดาวน์โหลดไฟล์คำนวนเบี้ยนำส่ง

หลักเกณฑ์การผ่อน

  • กรมธรรม์ประเภท 1 : สามารถเลือกผ่อนได้ 2-6 งวด
  • กรมธรรม์ประเภทอื่นๆ : สามารถเลือกผ่อนได้ 2-3 งวด

การชำระเงิน

  • งวดแรก ชำระทันที ณ วันแจ้งงาน ( + ค่าธรรมเนียมผ่อนเงินสด  2 % จากเบี้ยรวม )
  • งวดถัดไป ชำระไม่เกินวันที่คุ้มครอง

หมายเหตุ :  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่อนเงินสดขั้นต่ำ 100  บาท
การแจ้งงาน ผ่อนเงินสด ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ "ก่อนวันเริ่มคุ้มครอง"


เอกสารประกอบการผ่อนชำระแบบเงินสด

  1. ใบคำขอสินเชื่อ  
  2.  ใบสัญญาสินเชื่อ   
  3. ใบคำขอยกเลิกกรมธรรม์  

หมายเหตุ : กรณีที่เป็นนิติบุคคล/หจก.ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทพร้อมประทับตราและบัตรประชาชน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 

กรณีชำระล่าช้า
 หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่ที่กำหนด แต่ไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน การเรียกเก็บค่าปรับกรณีล่าช้าจำนวน 200 บาท/ครั้ง/งวด
 หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่ที่กำหนด เกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน การยกเลิก/ถอนกรมธรรม์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การคืนผลประโยชน์
 บริษัทจะจ่ายคืนผลประโยชน์ หลังจากที่บริษัทได้รับค่าเบี้ยประกันภัย งวดสุดท้ายครบถ้วนแล้ว โดยผลประโยชน์จะถูกหักลงจากผลประโยชน์มาตรฐาน ที่สมาชิกได้รับ 1% ต่อ 1 งวดการผ่อนชำระ เช่น ผ่อน 3 งวด ผลประโยชน์ลดลง 3%

ตัวอย่าง

 

Powered by MakeWebEasy.com