ค่าสายงาน+แนะนำ 1-31 ม.ค. 2563

958 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค่าสายงาน+แนะนำ 1-31 ม.ค. 2563

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน15000บ.ขึ้นไป

ตั้งแต่1-31 ม.ค. 2563

 

00001789 ทิพย์วิจิตร . 728,940.30
00010523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 391,055.51
00000040 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 354,071.70
00002204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 286,370.14
00015492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 241,588.96
00011481 วรายุทธ ขระเขื่อน 213,261.26
00047871 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 192,050.41
00015288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 184,962.75
00000004 บวร แสนเรือน 145,737.30
00019975 เทวาวิจิตร . 136,513.81
00032011 สุจริต ควรผดุง 127,738.77
00076221 พ.ปุณยวัจช์ . 122,230.51
00033301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 121,400.70
00000283 วิโรจน์ เกตุประยูร 120,813.31
00024819 ธรรมพล ประภาสัย 119,514.89
00000482 บุญธรรม เดชหาญ 107,196.46
00029724 นพพล ดีมงคล 106,681.57
00023901 แอลพี สมาร์ท . 102,765.89
00000161 ทรัพย์มงคล 59 . 101,496.51
00026165 จำรัส บุญศรี 99,987.25
00010625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 99,650.42
00025991 ไพโรจน์ บุญมาก 86,212.10
00012660 คณพศ โชติประทุม 78,996.74
00017526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 78,110.21
00031041 พีระยุทธ เกษแก้ว 76,228.53
00004548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 73,630.75
00002739 ม.ทศพรปรีชา . 72,910.26
00026060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 72,388.96
00090271 ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ 68,906.51
00018840 พลอย สาสนทาญาติ 68,407.03
00002041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 67,116.88
00016646 แอคชั่นโกล ทรู . 66,722.11
00039030 ธัญลักษณ์ รนที 65,301.30
00011468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 61,531.99
00000024 ไชยยา ชนะชัย 61,400.45
00147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 59,582.16
00021461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 56,086.37
00004976 ไอยรัตน์ โชติการ 54,338.93
00111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 54,241.44
00022928 วนิดา เกิดธนมงคล 54,098.21
00037285 อรุณนี โสธโน 53,442.25
00037775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 51,709.78
00013086 อาภากร เดชพงษ์ 50,824.36
00042959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 48,516.40
00006545 จันทนา โชคตาม 47,311.82
00072691 นารี แสนประสิทธิ์ 47,230.49
00035069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 44,991.09
00000289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 44,526.84
00036440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 42,794.92
00025984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 42,242.98
00128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 40,602.02
00016416 สิทธิชัย พุทธเจริญ 39,918.72
00000299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ . 39,042.21
00044100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 38,185.79
00030197 อัญชลี อยู่พร้อม 37,889.69
00119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 36,809.80
00003268 วรัญญา เจิมจิตต์ 36,162.75
00001483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 35,910.58
00128597 กัญญา เลียวประโคน 35,513.45
00001068 สายัณห์ ใจกล้า 34,833.12
00099519 จินตนา วนสุนทรี 33,576.91
00020462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 33,461.40
00026500 นพดล อินตา 33,244.86
00067952 อาภรณ์ หนูห้อง 33,030.58
00003281 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 32,628.96
00128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 31,834.01
00059213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 31,734.13
00009325 อภิชาติ ปรีชา 31,608.25
00146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 31,558.63
00000205 ณัฐณิชา ทองบางพระ 31,523.12
00003895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 30,667.37
00119532 งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 30,081.92
00000488 ชาตรี ทองวิทยกุล 29,450.03
00079531 ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ 29,396.49
00023084 ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ 29,210.00
00130858 ประเสริฐ ทองลอย 29,078.07
00026041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 28,991.76
00033334 ถาวร พ้นภัย 28,862.15
00060712 ศศิตา บัวสี 28,790.57
00024106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 28,708.93
00155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 28,697.43
00056015 ถาวร จันทร์เรือง 28,533.72
00001027 หฤทัย เกตุรัศมีโรจน์ 27,974.19
00029158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 27,971.44
00071093 ภูวเดช นามวงษ์ 27,853.80
00000642 ทวีรัชต์ เกษมพงศ์ชวลิต 27,625.88
00020584 สมพงษ์ คงประเวช 27,058.03
00019976 ณัฐพล โสภิตานนท์ 26,730.57
00120207 สมพร พันธุ์บุตรน้อย 26,635.71
00022007 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 26,572.26
00001402 โกวิท ประทีป ณ ถลาง 26,567.33
00006844 ปทิตญา นิรุตติธัญ 26,561.87
00036052 ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 25,428.43
00004828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 25,287.37
00000128 ฐานิตา โสโพธิ์ 25,168.32
00000052 พนิดา ธรรมลังกา 25,136.96
00036718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 24,988.95
00001965 อำนาจ นาคะมะนัง 24,941.98
00083286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 24,768.93
00006520 นิภา ชุมภูปิน 24,588.85
00138890 วารุณี มิ่งขวัญ 24,446.27
00010741 จะลุย อ่อนปุย 24,180.43
00003733 สุชาติ อัคนียุทธ 24,150.19
00019536 วรรดี บุญชูช่วย 23,824.83
00124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 23,776.12
00005278 เจียม ลือลั่น 23,553.25
00014174 ชุลี โนจิตร 23,306.29
00121243 พินิต เพชรดา 23,135.12
00033433 กิตินาท สมพึ่งทอง 22,864.65
00057624 ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย 22,724.55
00011649 ธวัช คุณสมบัติ 22,054.50
00028916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 21,978.74
00011551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 21,803.76
00062309 นัฐวุฒิ พูลผล 21,784.04
00040722 สารพล แจ่มจรัส 21,620.96
00036660 ชยทรรศน์ คุ้มปาลอินทร์ 21,618.81
00000796 วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 21,479.34
00020844 อำพันธ์ ศรีจันทร์ 21,453.53
00079839 หนึ่ง มังคละคีรี 21,426.73
00097849 อริสรา วิชาผา 21,416.17
00075610 จิดาภา กวีวรากร 21,142.40
00064195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 20,964.75
00000026 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ตติ้ง . 20,761.56
00081660 อภิชา สืบจากศรี 20,551.32
00025232 สุรีย์พร อินอ่อน 19,803.24
00117374 กัญญา ผาลา 19,560.12
00008091 อำนาจ สุภาพสุนทร 19,529.54
00012897 นคร สิทธาพัฒนพร 19,430.50
00122677 กัญญา วิเชียร 19,303.96
00078853 อนุวัติ จันทร์ลอย 18,837.23
00015461 พรชัย พรมบุญ 18,825.36
00017854 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 18,786.93
00114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 18,698.30
00013136 พิชัย แก้วทอง 18,696.67
00032245 ไพศาล คำประสิทธิ์ 18,600.73
00036455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 18,591.12
00079399 โสภา ซีแพง 18,489.27
00033479 วัชรา คุ้มเมือง 18,403.19
00019847 ศักดิ์ชัย ศรสืบสิน 18,031.89
00082949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 17,958.81
00056796 อรุณ หวังลาภ 17,859.41
00025875 พิไลพร เลาหะคุณากร 17,743.89
00008084 วิภาดา สมรสัณห์ 17,664.60
00052794 กิตติชัย อ่างทอง 17,617.39
00218747 โสรัช เดโชพล 17,596.59
00020048 ชินาธิป ธราเดชากร 17,388.11
00065748 บุญสุข ประจิมทิศ 17,205.45
00005225 แสงอรุณ เมืองสุข 17,202.61
00033720 ธีรธร กีรติสุรัติ 17,189.26
00037878 คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ 17,062.33
00201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 16,682.47
00002298 พรชัย อุตมา 16,653.16
00018067 ศุภชัย ศรีรักษา 16,520.94
00219441 ธนากร เลี้ยงฤทัย 16,448.12
00007926 วรชาติ นาคบุรินทร์ 16,422.88
00000006 ณัฐวุฒิ นารานิชดา 16,387.92
00016101 ชำนาญ เกิดสรรค์ 16,333.18
00079359 อนุรักษ์ คงช่วย 16,331.30
00050903 วิน จุลกเสตถ์ 16,291.92
00105182 สมสุข อนุพันธ์ 16,232.07
00039154 วรวุฒิ เครือเพียกุล 16,158.25
00082558 กนกวรรณ ค้ำชู 16,032.14
00055626 นลลินา โสธโน 15,944.57
00078917 ณัฐวดี จันทร์ลอย 15,892.51
00077868 ทวี หมื่นศรีพรหม 15,869.89
00027190 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 15,632.95
00013720 เบญญาภา วชิรถิรกิจ 15,534.41
00024569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 15,481.20
00000420 เอกชัย สุขพงษ์ 15,477.82
00126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 15,470.14
00062224 ศิรินภา โทรัตน์ 15,388.12
00023415 เมธาวี เปรมะสุต 15,317.44
00023516 มนัสนันท์ ทับไทร 15,220.40
00007856 นภาพร แซ่หลิม 15,214.34
00026114 ธีระศักดิ์ ราชชมภู 15,170.04
00023777 คณิตพงษ์ น่าชม 15,164.12
00096809 ภัคพล วรนัยพินิจ 15,120.00
00026818 ปัณณวิชญ์ ขันแก้ว 15,092.45
00020891 สุคนธา เชื้อผู้ดี 15,069.47

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้