ค่าสายงาน+แนะนำ 1-29 ก.พ. 2563

1032 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค่าสายงาน+แนะนำ 1-29 ก.พ. 2563

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน15000บ.ขึ้นไป

ตั้งแต่ 1-29 ก.พ. 2563


00001789 ทิพย์วิจิตร . 621,792.86
00010523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 315,524.32
00000040 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 308,272.78
00002204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 242,877.87
00015492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 207,683.76
00000283 วิโรจน์ เกตุประยูร 164,079.60
00000004 บวร แสนเรือน 156,016.52
00015288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 154,680.37
00047871 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 134,816.25
00032011 สุจริต ควรผดุง 128,751.60
00033301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 113,266.80
00076221 พ.ปุณยวัจช์ . 111,518.97
00019975 เทวาวิจิตร . 110,015.92
00029724 นพพล ดีมงคล 109,110.85
00024819 ธรรมพล ประภาสัย 106,762.62
00023901 แอลพี สมาร์ท . 105,758.21
00025991 ไพโรจน์ บุญมาก 96,127.80
00000482 บุญธรรม เดชหาญ 95,288.97
00010625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 88,303.47
00000161 ทรัพย์มงคล 59 . 84,414.54
00011481 วรายุทธ ขระเขื่อน 79,708.84
00026165 จำรัส บุญศรี 78,304.81
00031041 พีระยุทธ เกษแก้ว 76,584.33
00039030 ธัญลักษณ์ รนที 72,551.71
00026060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 69,652.87
00017526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 67,943.52
00004548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 65,660.44
00012660 คณพศ โชติประทุม 64,741.91
00072691 นารี แสนประสิทธิ์ 63,726.74
00147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 60,644.96
00000024 ไชยยา ชนะชัย 58,061.84
00002041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 57,892.44
00002739 ม.ทศพรปรีชา . 57,387.80
00016646 แอคชั่นโกล ทรู . 55,355.78
00011468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 54,777.26
00013086 อาภากร เดชพงษ์ 54,523.63
00018840 ภาวนา 365 จำกัด . 53,355.57
00111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 53,340.13
00037775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 51,840.95
00037285 อรุณนี โสธโน 48,202.95
00025984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 47,976.07
00042959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 46,999.99
00021461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 46,412.17
00004976 ไอยรัตน์ โชติการ 45,783.28
00022928 วนิดา เกิดธนมงคล 44,343.22
00044100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 39,954.82
00016416 สิทธิชัย พุทธเจริญ 39,935.48
00035069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 39,899.52
00036440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 38,811.77
00128597 กัญญา เลียวประโคน 37,082.31
00001068 สายัณห์ ใจกล้า 35,725.22
00064195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 35,249.27
00000299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอน 35,126.63
00033334 ถาวร พ้นภัย 34,933.49
00000289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 34,800.40
00099519 จินตนา วนสุนทรี 34,499.61
00030197 อัญชลี อยู่พร้อม 34,376.80
00003268 วรัญญา เจิมจิตต์ 33,939.04
00003281 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 33,215.15
00128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 32,465.76
00119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 32,152.52
00031230 เพาเวอร์ แทรค จำกัด . 31,311.74
00022007 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 31,003.54
00119532 งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 30,696.95
00003895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 30,673.92
00009325 อภิชาติ ปรีชา 30,347.50
00020462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 30,237.30
00023084 ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ 30,145.33
00018006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 29,469.75
00060712 ศศิตา บัวสี 28,790.57
00004828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 28,496.45
00024106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 28,034.86
00146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 27,978.79
00011551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 27,966.10
00155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 27,387.28
00124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 27,363.17
00033433 กิตินาท สมพึ่งทอง 26,590.97
00006844 ปทิตญา นิรุตติธัญ 26,561.87
00071093 ภูวเดช นามวงษ์ 26,164.03
00001483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 25,843.20
00000052 พนิดา ธรรมลังกา 25,750.44
00128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 25,716.24
00000128 ฐานิตา โสโพธิ์ 25,697.93
00000488 ชาตรี ทองวิทยกุล 25,437.06
00036052 ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 25,428.43
00006520 นิภา ชุมภูปิน 25,397.45
00029312 ธีรพล ศรีบัวทอง 25,021.47
00010741 จะลุย อ่อนปุย 25,018.84
00001965 อำนาจ นาคะมะนัง 24,941.98
00026041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 24,855.55
00067952 อาภรณ์ หนูห้อง 23,888.54
00011649 ธวัช คุณสมบัติ 23,595.68
00005278 เจียม ลือลั่น 23,553.25
00007926 วรชาติ นาคบุรินทร์ 23,544.14
00005225 แสงอรุณ เมืองสุข 23,322.10
00036718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 22,912.46
00021028 พรนิภา ปรีชา 22,825.65
00063276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 22,803.31
00020844 อำพันธ์ ศรีจันทร์ 22,736.75
00022468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 22,730.25
00218747 โสรัช เดโชพล 22,698.25
00028916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 22,274.39
00000796 วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 22,244.44
00019976 ณัฐพล โสภิตานนท์ 22,034.82
00065748 บุญสุข ประจิมทิศ 22,005.05
00026500 นพดล อินตา 21,841.07
00121243 พินิต เพชรดา 21,569.56
00114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 21,433.41
00075610 จิดาภา กวีวรากร 21,335.82
00111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 21,307.34
00117374 กัญญา ผาลา 21,276.05
00074452 รัศมี พรหมกัลป์ 21,085.09
00062309 นัฐวุฒิ พูลผล 20,674.03
00003733 สุชาติ อัคนียุทธ 20,641.04
00122677 กัญญา วิเชียร 20,333.81
00025232 สุรีย์พร อินอ่อน 19,803.24
00006545 จันทนา โชคตาม 19,770.34
00166728 ธนสุภา ช่างแฟง 19,484.03
00008084 วิภาดา สมรสัณห์ 19,214.87
00056015 ถาวร จันทร์เรือง 19,129.56
00041412 ภัทรา ธัญญกิจ 19,106.18
00078917 ณัฐวดี จันทร์ลอย 19,026.15
00037878 คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ 18,779.57
00013136 พิชัย แก้วทอง 18,696.67
00036455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 18,591.12
00027190 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 18,565.24
00079839 หนึ่ง มังคละคีรี 18,485.47
00000026 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ต 18,432.35
00025875 พิไลพร เลาหะคุณากร 18,237.14
00059213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 18,032.71
00122997 อรสุชา ภัทรสิริวรกุล 17,797.68
00000420 เอกชัย สุขพงษ์ 17,676.11
00008091 อำนาจ สุภาพสุนทร 17,592.62
00132366 ธิดารัตน์ มานะพัฒนเสถียร 17,528.68
00033720 ธีรธร กีรติสุรัติ 17,475.78
00082949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 17,444.35
00079531 ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ 17,417.88
00082558 กนกวรรณ ค้ำชู 17,191.15
00001027 หฤทัย เกตุรัศมีโรจน์ 17,182.46
00017854 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 17,133.16
00042350 สุขสันต์ เปรมใจชน 17,121.45
00130858 ประเสริฐ ทองลอย 16,982.56
00012897 นคร สิทธาพัฒนพร 16,677.32
00015461 พรชัย พรมบุญ 16,665.83
00018067 ศุภชัย ศรีรักษา 16,526.94
00041403 รินดา ถ้ำกลาง 16,463.86
00003541 จุรี สุวรรณวงศ์ 16,337.98
00057181 จุฑามาศ อ่างทอง 16,272.05
00078853 อนุวัติ จันทร์ลอย 16,182.34
00014174 ชุลี โนจิตร 16,119.70
00055626 นลลินา โสธโน 15,916.47
00030506 พรพนัช โภคสมบัติ 15,863.97
00097849 อริสรา วิชาผา 15,764.69
00024569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 15,630.59
00013720 เบญญาภา วชิรถิรกิจ 15,601.81
00023415 เมธาวี เปรมะสุต 15,598.97
00007856 นภาพร แซ่หลิม 15,520.98
00184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 15,491.98
00023777 คณิตพงษ์ น่าชม 15,262.22
00020891 สุคนธา เชื้อผู้ดี 15,224.62
00105182 สมสุข อนุพันธ์ 15,212.34
00026114 ธีระศักดิ์ ราชชมภู 15,170.04
00031425 ณัฐกร สายแผ่เยือง 15,015.89

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้