รายได้นายหน้าศรีกรุง ตั้งแต่ 1-30 มิ.ย. 2566

268 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายได้นายหน้าศรีกรุง ตั้งแต่ 1-30 มิ.ย. 2566

ค่าสายงาน + แนะนำงาน ตั้งแต่ 1-30/6/66  ภาพรวมสมาชิกที่รายได้ค่าสายงานเกิน 15,000 บาท ทั้งหมด 208 ท่าน สมาชิกที่มีได้เกินแสนถึง 17 ท่าน ขอแสดงความดีใจกับทุกท่านด้วยครับ

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 572,600.91
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 264,693.95
 3. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 225,071.67
 4. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 217,618.42
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 190,783.32
 6. 218747 เดอะบอส โบรคเกอร์ จำกัด . 189,657.14
 7. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 170,689.47
 8. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 158,216.10
 9. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 157,286.40
 10. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 140,226.27
 11. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 139,484.79
 12. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 134,928.98
 13. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 120,634.98
 14. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 111,291.42
 15. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 106,727.16
 16. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 103,894.46
 17. 23901 แอลพี สมาร์ท . 103,262.18
 18. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 99,454.64
 19. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 96,385.45
 20. 482 บุญธรรม เดชหาญ 95,558.57
 21. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 84,783.10
 22. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 83,325.55
 23. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 82,860.11
 24. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 82,666.90
 25. 4 บวร แสนเรือน 81,505.08
 26. 29724 ดีมงคล 999 จำกัด . 80,901.79
 27. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 79,484.97
 28. 350941 กฤตนัย ชานุศร 78,830.14
 29. 177311 นภากาศ เทียมถ้อย 76,558.71
 30. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 74,049.54
 31. 19975 วิจิตร95 . 73,662.82
 32. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 71,459.05
 33. 1 ศรีกรุง อรุณสวัสดี 70,605.02
 34. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 69,520.17
 35. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร 69,099.37
 36. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 67,836.49
 37. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 64,868.23
 38. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 62,831.96
 39. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 61,849.22
 40. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 61,378.85
 41. 37285 อรุณนี โสธโน 60,219.43
 42. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 55,737.27
 43. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 53,826.57
 44. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 53,361.16
 45. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 53,062.66
 46. 24 ไชยยา ชนะชัย 53,040.57
 47. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 52,657.10
 48. 64347 พรนภา สมศรีสุข 52,607.17
 49. 162895 รุ่งกานต์ ไพศรีรัตน์ 50,107.02
 50. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 49,156.98
 51. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 48,821.11
 52. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 48,729.92
 53. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 47,354.30
 54. 14174 ชุลี โนจิตร 46,400.01
 55. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 44,935.07
 56. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 44,740.10
 57. 26165 จำรัส บุญศรี 44,166.91
 58. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 44,059.09
 59. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 43,918.60
 60. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 42,235.28
 61. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอน 40,778.42
 62. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 40,401.91
 63. 56494 เกียรติชัย เกื้อมิตร 39,478.13
 64. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 38,938.00
 65. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 38,222.18
 66. 52907 ณรงค์ โนรี 37,846.16
 67. 6545 จันทนา โชคตาม 36,952.48
 68. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 35,982.86
 69. 35138 พรรณเชษฐ รนที 35,923.97
 70. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 35,424.09
 71. 5278 เจียม ลือลั่น 35,366.92
 72. 6520 นิภา ชุมภูปิน 34,308.44
 73. 12660 คณพศ โชติประทุม 33,975.14
 74. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 33,878.44
 75. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 33,175.75
 76. 72466 อิงอร บุญช่วย 32,812.77
 77. 45622 แก้วมณี ปัททุม 32,573.18
 78. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 31,838.91
 79. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 31,826.27
 80. 26500 นพดล อินตา 31,424.47
 81. 40722 สารพล แจ่มจรัส 30,951.53
 82. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 30,713.24
 83. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 30,634.66
 84. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 30,324.31
 85. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 30,226.85
 86. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 29,305.66
 87. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 28,851.36
 88. 220917 ทรงชัย โรจน์กิตติสกุล 28,815.69
 89. 18006 ฐณธรณ์ วงศ์ประทีปวิไล 28,293.19
 90. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 28,188.76
 91. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 27,947.24
 92. 184260 คลินิกประกัน 15 จำกัด . 27,798.06
 93. 2051 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 27,685.78
 94. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 27,684.20
 95. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 26,440.53
 96. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 26,424.80
 97. 285678 เกษม เลิศจรรยาวัฒน์ 26,266.28
 98. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 26,241.25
 99. 176250 สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช 26,091.69
 100. 116420 ณัชวลัญช์ จันทร์แก้ว 25,926.56
 101. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 25,872.76
 102. 85432 บัญญัติ ไม้งาม 25,792.53
 103. 98213 อุลัย โนนสาเทศ 25,229.74
 104. 9325 อภิชาติ ปรีชา 25,058.86
 105. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 24,957.08
 106. 10741 จะลุย อ่อนปุย 24,932.77
 107. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 24,768.29
 108. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 24,526.34
 109. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 24,243.58
 110. 79690 อัครนันท์ ปริญญากุลเสฏฐ์ 24,196.79
 111. 121243 พินิต เพชรดา 24,161.53
 112. 243104 รภัสสา ศุภเลิศพร 24,127.74
 113. 17505 พรสวรรค์ เนาว์โสภา 24,057.61
 114. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 23,967.54
 115. 2583 รังสรรค์ จือศานติ 23,936.94
 116. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 23,407.86
 117. 5225 แสงอรุณ เมืองสุข 23,192.06
 118. 56796 อรุณ หวังลาภ 23,179.93
 119. 19976 ณัฐพล โสภิตานนท์ 22,950.14
 120. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร 22,947.66
 121. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 22,826.90
 122. 52643 ยุพิน สนิทเหลือ 22,817.29
 123. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 22,485.62
 124. 37496 สุนันทา ธนภัทรอุดม 21,916.65
 125. 44309 สุรัตน์ สดงาม 21,815.06
 126. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 21,763.65
 127. 59362 กานต์กิตติ ประสพคำ 21,695.38
 128. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 21,680.60
 129. 117374 กัญญา ธนตรีชัยกุล 21,662.96
 130. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 21,364.40
 131. 261832 รัตนา สายธารทิพย์ 21,264.71
 132. 77524 อรอุมา รักรู้ 21,162.90
 133. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม 21,076.60
 134. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 20,954.73
 135. 29158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 20,880.63
 136. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 20,722.18
 137. 189374 ชญานิษฎ์ พุทธมอญ 20,713.38
 138. 1027 หฤทัย เกตุรัศมีโรจน์ 20,680.15
 139. 48080 วิเชียร เขียวเข้ม 20,607.28
 140. 30583 โกวิท ธรรมาวุฒิกุล 20,580.29
 141. 190058 พงศ์ภัค วิ่งเร็ว 20,534.48
 142. 7158 เปมิกา เฉลิมศรี 20,187.21
 143. 57624 ธนพร เหลืองวิลัย 19,983.10
 144. 91956 ธเนส ห้อยสังวาลย์ 19,719.12
 145. 32754 ฉัตรชนา การะเกตุ 19,436.05
 146. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 19,300.92
 147. 111890 สาวิตรี เจิมขุนทด 19,186.54
 148. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 19,168.35
 149. 34686 นันทพัทธ์ จงวิมาณสินธุ์ 19,079.63
 150. 99766 รัชนก ศรีศิริ 18,903.20
 151. 57527 ธัชมาศ ทวีงาม 18,770.55
 152. 49278 อนุวัฒน์ บุษบา 18,696.46
 153. 7926 วรชาติ นาคบุรินทร์ 18,559.60
 154. 207080 พจมาน เนืองทอง 18,544.46
 155. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 18,529.52
 156. 3733 สุชาติ อัคนียุทธ 18,294.24
 157. 354180 ณัฐธิดา นุ่มกัลยา 18,192.87
 158. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 18,155.93
 159. 68668 ปรรณพัชร์ โฆษิตโชติอนันต์ 18,048.46
 160. 288226 ภคพล รวมอร่าม 17,814.19
 161. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 17,805.59
 162. 71093 ภูวเดช นามวงษ์ 17,796.81
 163. 120149 ธวัชชัย ตะพิมพ์ 17,720.16
 164. 155350 วรรณา เลาหะกาญจนศิริ 17,705.47
 165. 21028 พรนิภา ปรีชา 17,591.77
 166. 420 เอกชัย สุขพงษ์ 17,589.51
 167. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 17,452.88
 168. 77593 เกษรานิษฐ์ ขวัญทอง 17,422.55
 169. 254341 มลยา พฤกษาพิทักษ์กุล 17,406.38
 170. 55425 ธนันรัตน์ เลิศกิตติสกุล 17,281.75
 171. 123412 สมรส พานแก้ว 17,257.38
 172. 194895 วิภา ภูมิไสล 17,229.14
 173. 690 สุระสิทธิ์ เดวี 17,217.44
 174. 256396 ประพัฒน์ แก้วเข้ม 17,196.86
 175. 248335 จุฬารัตน์ ปัญยาง 17,099.52
 176. 22304 ธมล จันทร์เรือง 17,077.43
 177. 207365 ปวีณ์วัชร บวรถิรพัฒน์ 17,004.94
 178. 291320 จุรี ทับทิมหิน 16,944.69
 179. 68750 จันทิรา พรมวัง 16,906.44
 180. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 16,785.60
 181. 201448 ธานินทร์ อุดหนุนธรรม 16,774.14
 182. 79531 จิราพัชร์ กิตติยงวิวัฒน์ 16,616.56
 183. 147411 ทิพรัตน์ พงษ์มีชัย 16,586.61
 184. 39297 ธัทชรัณย์ อินทภาค 16,573.13
 185. 78917 ณัฐวดี จันทร์ลอย 16,466.37
 186. 72737 ทศพล โชติคุตร์ 16,450.87
 187. 33334 ถาวร พ้นภัย 16,442.65
 188. 137620 อนุศักดิ์ เกษทอง 16,424.97
 189. 219942 สมรถ สุณเจิม 16,373.22
 190. 2298 พรชัย อุตมา 16,369.58
 191. 22397 ลลิตา มูลตรีภักดี 16,257.46
 192. 96809 ภัคพล วรนัยพินิจ 16,248.35
 193. 114111 ชลิดา กิจคงเจริญ 16,213.81
 194. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 16,208.49
 195. 71682 รุ่งทิวา อ่ำบางกระทุ่ม 15,995.57
 196. 77155 วรนา ขุนชุ่ม 15,935.47
 197. 60681 มณเฑียร รัศมี 15,921.63
 198. 98619 ศรีรุ้ง ฟักเทศ 15,881.98
 199. 2494 สายัณท์ จันทร์สีทอง 15,881.49
 200. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 15,829.22
 201. 31695 อนันท์ ตรีพล 15,806.32
 202. 105182 สมสุข อนุพันธ์ 15,560.97
 203. 56355 ศรีวตี รัตจินดา 15,535.49
 204. 15252 วิศัลย์ธนา ชนธัญขจรเดช 15,490.20
 205. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 15,459.00
 206. 129152 มงคล พันธ์ศรี 15,347.30
 207. 11649 ธวัช คุณสมบัติ 15,137.12
 208. 87976 กษมา สุภาพงษ์ 15,056.09

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้