ค่าสายงาน + แนะนำ 1-30 เม.ย. 2563

899 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค่าสายงาน + แนะนำ 1-30 เม.ย. 2563

ค่าสายงาน + แนะนำยอดเกิน15000บ.ขึ้นไป

ตั้งแต่ 1-30 เม.ย. 2563

00001789 ทิพย์วิจิตร . 575,737.99
00000040 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 260,944.02
00010523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ 252,491.85
00015492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 199,086.03
00002204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 196,908.05
00000283 วิโรจน์ เกตุประยูร 139,453.24
00015288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 131,586.92
00000004 บวร แสนเรือน 126,600.68
00076221 พ.ปุณยวัจช์ . 122,214.78
00047871 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 117,595.56
00033301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 113,424.34
00032011 สุจริต ควรผดุง 104,154.04
00029724 นพพล ดีมงคล 101,372.40
00000482 บุญธรรม เดชหาญ 98,297.27
00019975 เทวาวิจิตร . 97,991.06
00024819 ธรรมพล ประภาสัย 96,840.95
00023901 แอลพี สมาร์ท . 94,650.28
00011481 วรายุทธ ขระเขื่อน 90,576.79
00000161 ทรัพย์มงคล 59 . 85,591.54
00025991 ไพโรจน์ บุญมาก 79,336.44
00017526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 79,325.39
00031041 พีระยุทธ เกษแก้ว 78,162.91
00039030 ธัญลักษณ์ รนที 73,696.41
00026165 จำรัส บุญศรี 73,515.08
00010625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 72,429.25
00026060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 66,478.56
00155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 64,149.74
00025984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 59,773.48
00018840 ภาวนา 365 จำกัด . 59,236.83
00002739 ม.ทศพรปรีชา . 58,639.58
00004548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 53,779.11
00013086 อาภากร เดชพงษ์ 52,225.56
00000024 ไชยยา ชนะชัย 51,574.18
00011468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 51,481.72
00042959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 51,234.39
00087976 กษมา สุภาพงษ์ 50,980.27
00111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 48,920.46
00002041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 48,126.02
00147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 47,588.52
00016646 แอคชั่นโกล ทรู . 47,311.03
00004976 ไอยรัตน์ โชติการ 46,154.39
00022928 วนิดา เกิดธนมงคล 44,519.97
00128597 กัญญา เลียวประโคน 43,919.75
00119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 43,870.33
00012660 คณพศ โชติประทุม 42,682.20
00044100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 42,378.82
00037285 อรุณนี โสธโน 41,676.29
00037775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 40,698.76
00021461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 40,689.51
00016416 สิทธิชัย พุทธเจริญ 40,037.77
00000289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 38,424.90
00000299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอน 38,151.38
00001068 สายัณห์ ใจกล้า 37,203.75
00018006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 36,815.20
00072691 นารี แสนประสิทธิ์ 36,500.18
00030197 อัญชลี อยู่พร้อม 34,761.53
00218747 โสรัช เดโชพล 34,654.76
00003281 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 33,993.97
00035069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 33,128.52
00062309 นัฐวุฒิ พูลผล 32,510.56
00026041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 32,204.62
00146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 31,681.56
00003895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 31,623.46
00119532 งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 31,207.98
00067952 อาภรณ์ หนูห้อง 30,927.45
00064195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 29,883.39
00128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 29,109.21
00071093 ภูวเดช นามวงษ์ 28,057.00
00000488 ชาตรี ทองวิทยกุล 27,721.88
00011551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 27,686.81
00012897 นคร สิทธาพัฒนพร 27,656.01
00003268 วรัญญา เจิมจิตต์ 27,645.55
00086296 ซารียา วงศ์ประทีปวิไล 27,592.00
00036440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 27,179.08
00024106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 27,140.67
00020462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 27,004.00
00128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 26,865.86
00000151 ปุณยนุช มยุโรวาท 26,677.09
00006844 ปทิตญา นิรุตติธัญ 26,561.87
00120207 สมพร พันธุ์บุตรน้อย 26,385.15
00100350 จิรพจน์ สุขสุวรรณพงศ์ 26,333.88
00000052 พนิดา ธรรมลังกา 26,005.30
00000128 ฐานิตา โสโพธิ์ 25,706.93
00036052 ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 25,428.43
00006520 นิภา ชุมภูปิน 25,397.45
00001965 อำนาจ นาคะมะนัง 25,251.91
00021957 กรีนทรี คอนซัลแตนท์ จำกัด . 25,232.25
00111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 25,217.76
00121243 พินิต เพชรดา 24,734.76
00063276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 24,522.75
00004828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 24,485.35
00117374 กัญญา ผาลา 24,265.23
00114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 24,173.30
00020844 อำพันธ์ ศรีจันทร์ 24,171.91
00033334 ถาวร พ้นภัย 24,080.32
00026500 นพดล อินตา 24,075.74
00000796 วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 23,874.15
00005278 เจียม ลือลั่น 23,824.56
00021028 พรนิภา ปรีชา 23,751.77
00092555 สุวิทย์ ไทยธรรมยานนท์ 23,050.14
00010741 จะลุย อ่อนปุย 22,768.37
00057181 จุฑามาศ อ่างทอง 22,682.37
00075610 จิดาภา กวีวรากร 22,573.36
00017854 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 22,538.00
00043728 คชกร นครพันธ์ 22,460.35
00014174 ชุลี โนจิตร 21,899.93
00122677 กัญญา วิเชียร 21,747.63
00009325 อภิชาติ ปรีชา 21,429.21
00079839 หนึ่ง มังคละคีรี 21,193.53
00001483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 21,132.23
00024061 ทิตยุ ว่องเจริญวัฒนา 20,657.00
00123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 20,217.36
00036455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 19,874.12
00025232 สุรีย์พร อินอ่อน 19,803.24
00020048 ชินาธิป ธราเดชากร 19,396.34
00072466 อิงอร บุญช่วย 18,808.35
00059213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 18,430.08
00028498 กัณพงศ์ บุญเจริญ 18,301.78
00036718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 18,298.09
00006545 จันทนา โชคตาม 18,155.10
00027190 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 18,121.18
00008091 อำนาจ สุภาพสุนทร 17,763.16
00033720 ธีรธร กีรติสุรัติ 17,740.49
00025978 ลัลนา ใจมา 17,693.89
00024569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 17,471.87
00022007 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 17,331.73
00124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 16,879.74
00003733 สุชาติ อัคนียุทธ 16,845.59
00018067 ศุภชัย ศรีรักษา 16,549.74
00031695 อนันท์ ตรีพล 16,505.16
00000420 เอกชัย สุขพงษ์ 16,273.41
00062224 ศิรินภา โทรัตน์ 16,147.10
00023415 เมธาวี เปรมะสุต 16,088.18
00013720 เบญญาภา วชิรถิรกิจ 16,024.49
00000026 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มา 16,009.17
00039348 นาฏญา สังขวัฒน์ 15,879.05
00028916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 15,861.44
00020891 สุคนธา เชื้อผู้ดี 15,809.07
00173297 ฉลาด มีพรม 15,755.42
00004689 กรพิสิษฐ์ อิทธิสารรณชัย 15,709.50
00057624 ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย 15,615.10
00052411 ณัฐธวัช แซ่เฮ้ง 15,613.80
00065748 บุญสุข ประจิมทิศ 15,409.47
00023777 คณิตพงษ์ น่าชม 15,405.35
00052794 กิตติชัย อ่างทอง 15,019.82

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้