ค่าสายงาน + แนะนำ 1-31 พ.ค. 2563

915 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค่าสายงาน + แนะนำ 1-31 พ.ค. 2563

ค่าสายงาน + แนะนำยอดเกิน15000บ.ขึ้นไป

ตั้งแต่ 1-30 พ.ค. 2563

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน15000บ.ขึ้นไปตั้งแต่1-31/5/63

00001789 ทิพย์วิจิตร . 629,786.29
00010523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 341,804.36
00000040 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 280,134.14
00015492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 249,345.44
00002204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 222,737.28
00002051 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 219,957.13
00015288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 147,842.03
00000283 วิโรจน์ เกตุประยูร 143,881.95
00033301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 131,016.79
00000482 บุญธรรม เดชหาญ 125,761.35
00032011 สุจริต ควรผดุง 124,225.47
00000004 บวร แสนเรือน 120,594.35
00023901 แอลพี สมาร์ท . 120,078.65
00047871 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 114,930.57
00019975 เทวาวิจิตร . 111,187.04
00025991 ไพโรจน์ บุญมาก 109,496.92
00076221 พ.ปุณยวัจช์ . 106,260.60
00024819 ธรรมพล ประภาสัย 104,505.88
00000161 ทรัพย์มงคล 59 . 97,116.58
00011481 วรายุทธ ขระเขื่อน 93,665.92
00029724 นพพล ดีมงคล 89,226.34
00010625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 88,811.57
00026165 จำรัส บุญศรี 88,655.81
00039030 ธัญลักษณ์ รนที 83,299.39
00031041 พีระยุทธ เกษแก้ว 78,810.63
00018840 ภาวนา 365 จำกัด . 76,762.13
00017526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 76,475.86
00025984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 64,756.15
00042959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 64,184.41
00155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 63,830.56
00147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 63,030.20
00087976 กษมา สุภาพงษ์ 62,252.12
00000024 ไชยยา ชนะชัย 61,419.70
00013086 อาภากร เดชพงษ์ 61,281.49
00002739 ม.ทศพรปรีชา . 59,487.64
00011468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 57,145.55
00004548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 55,748.64
00111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 52,986.02
00026060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 52,202.50
00062309 นัฐวุฒิ พูลผล 50,926.15
00037285 อรุณนี โสธโน 47,190.83
00012660 คณพศ โชติประทุม 46,852.27
00021461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 46,554.72
00022928 วนิดา เกิดธนมงคล 46,401.59
00128597 กัญญา เลียวประโคน 45,845.91
00002041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 45,651.38
00218747 โสรัช เดโชพล 44,626.24
00044100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 43,378.27
00000289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 43,127.22
00035069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 42,873.69
00119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 42,744.97
00030197 อัญชลี อยู่พร้อม 40,481.97
00004976 ไอยรัตน์ โชติการ 40,158.27
00037775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 40,058.54
00016416 สิทธิชัย พุทธเจริญ 40,037.77
00003268 วรัญญา เจิมจิตต์ 38,433.42
00001068 สายัณห์ ใจกล้า 37,894.97
00016646 แอคชั่นโกล ทรู . 37,096.43
00128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 36,769.29
00057181 จุฑามาศ อ่างทอง 36,056.04
00121243 พินิต เพชรดา 35,350.66
00003281 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 35,277.26
00011551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 35,211.89
00024569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 35,197.03
00072691 นารี แสนประสิทธิ์ 34,755.55
00000299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอน 34,448.96
00100350 จิรพจน์ สุขสุวรรณพงศ์ 33,742.67
00036440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 32,748.24
00000151 ปุณยนุช มยุโรวาท 32,414.32
00119532 งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 32,134.37
00026041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 32,102.39
00021957 กรีนทรี คอนซัลแตนท์ 32,064.57
00064195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 29,946.76
00201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 29,783.58
00111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 29,665.21
00026500 นพดล อินตา 28,697.88
00033334 ถาวร พ้นภัย 28,250.61
00128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 28,096.91
00020462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 27,843.93
00018006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 27,303.38
00006545 จันทนา โชคตาม 27,105.20
00006520 นิภา ชุมภูปิน 26,899.53
00003895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 26,592.87
00006844 ปทิตญา นิรุตติธัญ 26,561.87
00009325 อภิชาติ ปรีชา 26,557.76
00000128 ฐานิตา โสโพธิ์ 26,381.86
00020844 อำพันธ์ ศรีจันทร์ 26,295.47
00010741 จะลุย อ่อนปุย 26,172.06
00114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 26,046.92
00056015 ถาวร จันทร์เรือง 25,730.51
00120207 สมพร พันธุ์บุตรน้อย 25,459.61
00036052 ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 25,428.43
00001965 อำนาจ นาคะมะนัง 25,419.46
00146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 25,305.26
00001483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 25,089.03
00014174 ชุลี โนจิตร 24,671.15
00000796 วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 24,538.20
00003733 สุชาติ อัคนียุทธ 24,251.77
00012897 นคร สิทธาพัฒนพร 24,113.63
00005278 เจียม ลือลั่น 23,824.56
00117374 กัญญา ผาลา 23,798.24
00122677 กัญญา วิเชียร 23,533.27
00036718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 23,302.24
00075610 จิดาภา กวีวรากร 22,759.01
00062224 ศิรินภา โทรัตน์ 22,401.56
00082949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 22,309.68
00022468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 22,270.76
00130858 ประเสริฐ ทองลอย 21,346.24
00052794 กิตติชัย อ่างทอง 21,274.71
00063276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 21,059.88
00005944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 21,013.94
00065748 บุญสุข ประจิมทิศ 20,762.64
00046087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 20,748.23
00004828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 20,721.63
00184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 20,647.12
00007926 วรชาติ นาคบุรินทร์ 20,646.44
00036455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 20,520.53
00078917 ณัฐวดี จันทร์ลอย 20,414.84
00126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 19,825.49
00124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 19,811.19
00025232 สุรีย์พร อินอ่อน 19,803.24
00071093 ภูวเดช นามวงษ์ 19,793.82
00000437 สาโรจน์ ศรีรักษา 19,706.68
00079839 หนึ่ง มังคละคีรี 18,924.13
00041403 รินดา ถ้ำกลาง 18,847.47
00022007 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 18,397.66
00021028 พรนิภา ปรีชา 17,981.37
00033720 ธีรธร กีรติสุรัติ 17,872.49
00105182 สมสุข อนุพันธ์ 17,833.99
00005225 แสงอรุณ เมืองสุข 17,679.06
00024106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 17,607.08
00078853 อนุวัติ จันทร์ลอย 17,563.74
00067952 อาภรณ์ หนูห้อง 17,420.86
00029158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 17,357.02
00028916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 17,230.17
00031695 อนันท์ ตรีพล 16,948.19
00123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 16,774.47
00018067 ศุภชัย ศรีรักษา 16,728.87
00057624 ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย 16,697.99
00058099 นุจิรา ทรงนิคม 16,681.47
00195147 ดาวิน นิติกุลเกยูร 16,656.71
00030916 ศุภกิจ อยู่ดี 16,653.76
00039348 นาฏญา สังขวัฒน์ 16,486.97
00023516 มนัสนันท์ ทับไทร 16,318.94
00059213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 16,278.78
00008091 อำนาจ สุภาพสุนทร 16,245.10
00013720 เบญญาภา วชิรถิรกิจ 16,163.80
00023415 เมธาวี เปรมะสุต 16,112.18
00052411 ณัฐธวัช แซ่เฮ้ง 16,104.59
00011649 ธวัช คุณสมบัติ 16,034.51
00002298 พรชัย อุตมา 15,960.03
00003541 จุรี สุวรรณวงศ์ 15,939.26
00020891 สุคนธา เชื้อผู้ดี 15,937.00
00031230 เพาเวอร์ แทรค จำกัด . 15,851.92
00200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 15,830.06
00079531 ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ 15,811.72
00023777 คณิตพงษ์ น่าชม 15,669.52
00055626 นลลินา โสธโน 15,510.53
00023677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 15,443.87
00052059 จุฑา วาสดำเกิง 15,327.30
00128033 ฐิฏิฆาร บัญญัตินพรัตน์ 15,105.22

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้